Authors:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Akechi Mitsuhide
Akechi Mitsuhide

Born: March 10, 1528

Died: July 2, 1582